Chương trình công tác tháng 1/2018 của Thị ủy Thái Hòa

0

  * Trọng tâm công tác:

– Triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

– Tổng kết năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.

* Trong tháng có:

– Ngày truyền thống công tác nội chính Đảng (05/01).

– Ngày thành lập Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (06/01).

Ngày Thứ Nội dung, thành phần, phân công chuẩn bị Địa điểm
01 Hai   Tết Dương lịch
02 Ba  UBND Thị xã họp giao ban trưởng, phó các phòng, ban (Văn phòng HĐND-UBND Thị xã chuẩn bị) – HT B3
03 – Sinh hoạt Đảng;

– UBND Thị xã họp Ban tổ chức chuẩn bị 10 năm thành lập Thị xã (Phòng VHTT, Văn phòng UBND Thị xã chuẩn bị)

– HT B2
04 Năm Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) – HT Thị ủy

 

05 Sáu Giao ban 3 ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân Thị xã (Công an Thị xã chuẩn bị)  

–  HT CA

06,07 Bảy,CN  Nghỉ cuối tuần
08 Hai – Sáng: Lãnh đạo UBND Thị xã làm việc với Đảng ủy, chính quyền 2 xã Nghĩa Tiến và Tây Hiếu về giải quyết địa giới hành chính (Văn phòng HĐND-UBND Thị xã chuẩn bị).

Chiều: Tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 (Phòng Thanh tra Thị xã chuẩn bị).

 

 

– HT B2

09 Ba – Sáng:  Ban Thường vụ Thị ủy dự hội nghị giao ban trực tuyến (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

– Chiều: Họp Thường trực HĐND và các ban HĐND để triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Văn phòng HĐND-UBND Thị xã chuẩn bị).

– HT B2

 

– HT B2

10 Ngày tiếp công dân (Ban tiếp công dân chuẩn bị).

– Sáng:  Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2017.

Chiều: Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh và Hội nghị tổng kết xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ năm 2017 (UBND Thị xã chuẩn bị).

 

 

– BNCTU mời

 

 

– HT ThU

11 Năm  

– Sáng: + Họp Ban chỉ đạo 389 Thị xã.

+ Tập huấn Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Chiều: + Hội nghị đánh giá tình hình KT-XH năm 2017, triển khai kế hoạch KT-XH năm 2018; triển khai các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thị xã (khóa III), ký cam kết phòng chống pháo nổ.

+ Họp Ban chỉ đạo Thi hành án (Chi cục Thi hành án chuẩn bị).

– HT B3

– HT TTBDCT

 

 

 

 

– HT B3

12 Sáu Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Quản lý địa giới hành chính và hộ khẩu tại các xã Tây Hiếu, Nghĩa Tiến  (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Công tác chuẩn bị phục vụ phiên làm việc của BTV Thị ủy với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

3. Tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 (Đảng ủy Công an Thị xã chuẩn bị);

4. Kế hoạch tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

5. Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) (Ban Tuyên giáo chuẩn bị);

6. Duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 (BTC, BTG, TTBDCT, phòng TCKH chuẩn bị);

7. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

– Phòng họp ThU
13,14 Bảy,CN Nghỉ cuối tuần
15 Hai Ban Thường vụ Thị ủy họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Quản lý địa giới hành chính và hộ khẩu tại các xã Tây Hiếu, Nghĩa Tiến  (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Công tác chuẩn bị phục vụ phiên làm việc của BTV Thị ủy với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

3. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

– Phòng họp ThU
16 Ba Tổng kết công tác y tế năm 2017 và sơ kết 02 năm chương trình điều trị Methanol (UBND Thị xã chuẩn bị)  – HT B3
17 – Sáng:  Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

– Chiều: Tổng kết công tác Tài nguyên – Môi trường năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (UBND Thị xã chuẩn bị).

– HT ThU

 

– HT B3

18 Năm Sáng: Thường trực Thị ủy, trưởng các ban Đảng dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Chiều: Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

– VPTU mời

 

 

 

 

– UBKTTU mời

19 Sáu – Sáng: + Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2017.

             + Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo Tỉnh.

– Chiều: Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.

–  HT B2

 

– BTGTU mời

 

 

– BTGTU mời

20,21 Bảy,CN  Nghỉ cuối tuần
22 Hai  Ngày tiếp công dân (Ban tiếp công dân chuẩn bị); – Phòng TD
23 Ba Sáng: Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

– Chiều: + Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2017.

+ Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2017.

– BTC TU mời

–  BDV TU mời

– VP TU mời

24  Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2017 và hội nghị báo cáo viên định kỳ (Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị) – HT ThU
25 Năm Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị)  

– Phòng họp ThU

26 Sáu  Tổng kết công tác Lao động Thương binh xã hội (UBND Thị xã chuẩn bị) –  HT B3
27,28 Bảy,CN Nghỉ cuối tuần
29 Hai Đi cơ sở

 

 

30

Ba Sáng:  Tổng kết công tác Nội chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (Tổ giúp việc chuẩn bị).

– Chiều:  UBND Thị xã họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự để triển khai nhiệm vụ giao nhận quân năm 2018.

– Phòng họp ThU

 

 

– HT B3

31 Đại diện Thường trực Thị ủy giao ban trưởng, phó ban Đảng và Trung tâm BDCT (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị). – Phòng họp ThU

* Lịch học tháng 01 tại Trung tâm BDCT Thị xã:

– Lớp thứ 1 bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018.

– Bồi dưỡng công tác an ninh quốc phòng đầu năm.

Nơi nhận:

 

– Văn phòng Tỉnh uỷ (để b/c);

– Phòng Tổng hợp Văn phòng TU (để b/c);

– Các đ/c cán bộ Tỉnh phụ trách Thị xã;

– Các đ/c Thị uỷ viên;

– Các ban, phòng Thị ủy, UBND Thị xã;

– TTVH, Đài TT-TH, TT BDCT Thị xã;

– MTTQ và các đoàn thể Thị xã;

– Các tổ chức Hội xã hội Thị xã;

– Chánh, Phó Văn phòng Thị ủy, UBND Thị xã;

–  Bộ phận Tổng hợp, QT, CVP ThU;

– Các TCCS Đảng;

–  Lưu VP ThU.