Cụm số 2 của tỉnh Nghệ An tổng kết công tác VH,TT&DL năm 2017

0

(ĐTH) Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch các huyện thị trong cụm thi đua số 2 gồm: Thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Qùy Hợp, Qùy Châu, Quế Phong vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2017.

Hội nghị có sự tham dự đông đủ của các đơn vị trong cụm

Năm 2017, công tác phát triển sự nghiệp trên từng lĩnh vực, văn hóa, thể thao, du lịch và công tác gia đình ở các huyện trong cụm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Góp phần nâng cao đời sống về văn hóa tinh thần cho nhân dân, đặc biệt trong lĩnh văn hóa, thể thao. Trong năm, các địa phương đã tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp cơ sở và cấp huyện, thị; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Nhiều lễ hội lớn của địa phương cũng được tổ chức thành công như: Lễ hội Làng Vạc, lễ hội hội đền Chọong, lễ hội hang Bua, lễ hội đền Chín Gian và lễ hội Hoa hướng dương.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị:

Đại diện Sở VH,TT&DL Nghệ An
Đại diện đơn vị Thái Hòa
Đại diện đơn vị Nghĩa Đàn

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2017, công tác thi đua của các huyện trong cụm vẫn còn bộc lộ hạn chế cần khắc phục đó là: Việc tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề còn ít; chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa bền vững, còn vi phạm một số tiêu chí sau khi được công nhận, nhất là vi phạm về chính sách DS-KHHGĐ; việc triển khai xây dựng hoạt động du lịch cộng đồng còn chậm, chưa khai thác được tiềm năng sẵn có tại địa phương.

Đ/c Đinh Văn Thị, phó chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa(cụm trưởng) kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến; cách làm hay để phong trào thi đua trong cụm ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực. Trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh phong trào xây dựng  gia đình văn hóa, làng bản văn hóa; xây dựng xã, phường, thị trấn có Thiết chế văn hóa – thông tin – thể thao đạt chuẩn quốc gia. Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm tập trung việc xây dựng CSVC về văn hóa, thể thao.                                          T/h: Hải Yến – Hoàng Long(Đài Thái Hòa)