Thái Hòa quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

0

Ngày 4/1, Thị ủy Thái Hòa tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Hòa – TUV – Bí thư Thị ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Thái Hòa Nguyễn Đình Hòa nhấn mạnh: Các đại biểu cần tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề và hoàn thành tốt bài thu hoạch sau khi học tập.Đặc biệt, mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống; phải tạo ra được chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 4 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Phạm Quang Toản – Phó bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã quán triệt tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Trần Khánh Sơn – UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Thị ủy quán triệt tại hội nghị

 

Đồng chí Cao Thị Minh Nguyệt – UVBTV – Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy quán triệt một số chuyên đề tại hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. Sau hội nghị này, Thị ủy Thái Hòa sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã, hoàn thành trong tháng 1/2018.

                                  Hoàng Thủy – Minh Hợp