10 nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp

0

 (Baonghean.vn) – Tại Chương trình gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã nêu ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cho cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị.

Trang Thông tin điện tử Thái Hòa xin trích đăng:

… Những thành quả đạt được của tỉnh trong những năm qua là rất quan trọng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và chưa thực sự bền vững; chênh lệch giữa vùng đồng bằng, đô thị và miền núi còn lớn… Để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội nhằm thực hiện mục tiêu phát triển và “xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc”, các cấp ủy đảng, chính quyền và mọi người dân trong tỉnh cần phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới quê hương. Trước mắt, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là cấp cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Bằng nhiều giải pháp để khắc phục tối đa những hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định trong năm 2018.
  2. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qua tổng kết và đánh giá nghiêm túc những bài học kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực, gắn với việc rà soát, xem xét kỹ lưỡng kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để xác định phương hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Chú trọng triển khai thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thành phố Vinh với chức năng là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục-đào tạo, gắn với vùng trọng điểm Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh.

Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội miền Tây Nghệ An theo Quyết định số 2355/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳ Hợp, Đô Lương.

Triển khai Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đông Nam bao gồm diện tích Khu Công nghiệp Hoàng Mai và Khu công nghiệp Đông Hồi, gắn với vùng trọng điểm Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An.

  1. Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh, bền vững, trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng các phong trào văn hóa, công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Từng bước thu hẹp chênh lệch giữa miền xuôi và miền núi.
  2. Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Tăng cường quản lý chặt chẽ biên chế các ngành, các huyện. Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ.
  3. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, thời gian và lộ trình việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 02/01/2018 và Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là nghị quyết về công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn. Tạo chuyển biến về chất lượng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ mới. Kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu.
  4. Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng biên giới, vùng đặc thù. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường phòng, chống cháy nổ. Xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.
  5. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và báo chí quan tâm, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và xử lý dứt điểm những vướng mắt ngay tại cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng…
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu cán bộ xã các huyện, thành, thị.
  1. Nắm chắc tình hình hoạt động của tôn giáo trên địa bàn tỉnh, xử lý chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân cảnh giác với hoạt động truyền đạo trái pháp luật như của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”; chủ động nắm tình hình và kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
  2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
  3. Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông. Phát huy vai trò báo chí cách mạng. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về những hành vi đăng tải thông tin sai trái trên internet và mạng xã hội. Tập trung tuyên truyền xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Làm tốt công tác dân vận, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong giám sát, góp ý xây dựng chính quyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phù hợp với tình hình mới. Đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBHQ tỉnh

                                                      Nguồn: Báo Nghệ An.